ગુજરાતનું એક અનોખું ગામ કે, જ્યાં આખું ગામ સાથે મળીને જમે છે

આજના જમાનામાં જ્યાં એકનો-એક દિકરો પણ માતા-પિતાથી અલગ રહેવા જતો રહે છે, ત્યારે મહેસાણાનું એક ગામ એવું છે કે જ્યાં આખું ગામ હળી-મળીને એક જ રસોડે જમે છે. જી.. હા, … Read More

ગામડામાં જન્મેલ – ઉછરેલ દીકરીને સોનાના પીંજરામાં ના પુરશો – અપીલ

મને ગઈકાલે એક ઓળખીતા ભાઈનો ફોન આવ્યો. મને કહે ‘સાહેબ મારી દીકરીની સગાઇ કરવી છે જો કોઈ અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત કે રાજકોટનો સારો છોકરો હોય તો ધ્યાનમાં રાખજો.” મેં પૂછ્યું, … Read More

error: Content is protected !!