રાજ અને વૈદ્યરાજ ગરવા ગુજરાતી ઝંડુ ભટ્ટજી વિશેની આ વાતો જરૂર વાંચવી ગમશે

(નિયંતા પાસે હું અષ્ટસિધ્ધિવાળી પરમ ગતિની કામના કરતો નથી. મારી માત્ર એક જ કામના છે કે પ્રાણીમાત્રના હૃદયમાં હું વાસ કરું ને તેના દુઃખમાં સહભાગી થાઉં, જેથી કોઇ જીવને કદી … Read More

error: Content is protected !!