માનવતા મહાધર્મ – દિલ્હી ના રિક્ષાવાળાએ કરેલ અનુકરણીય કાર્ય

ઓમકારનાથ કાથરીયા ર૦૧ર થી એક રીક્ષા ચાલક બન્યા પછી તેમને આખો દિવસ રસ્તા પર રહેવાની મુશ્કેલી સમજાઈ. શિયાળો,ઉનાળો કે ચોમાસુ ગમે તે ૠતુ હોય તોય રિક્ષાચાલક પાસે મકાનની અંદર રહેવાનો … Read More

error: Content is protected !!