ચોમાસામાં ભેજને લીધે ઘરમાં આવતી દુર્ગંધ દુર કઈ રીતે કરશો?

વરસાદની સીઝનમાં દીવારો પર ભેજ લાગી જાય છે જેનાં કારણે ઘણીવાર ઘરમાં દુર્ગંધ ફેલાતી હોય છે. કબાટમાં રહેલા કપડા, બુટ અને રસોડામાં પણ દુર્ગંધ જેવું લાગે. દુર્ગંધની આ સમસ્યા દુર … Read More

error: Content is protected !!