વ્યક્તિની ધગશ અને મહેનત તેને ક્યાંથી ક્યાં પહોંચાડી શકે છે એ સાબિત કરતી વાર્તા

એક મંદિર હતુ,એમાં બધા જ માણસો પગાર ઉપર હતા, આરતી વાળો,પુજા કરવાવાળો માણસ,  ઘંટ વગાડવા વાળો માણસ પણ પગાર ઉપર હતો…. ઘંટ વગાડવા વાળો માણસ આરતી વખતે ભાવ માં એટલો … Read More

error: Content is protected !!