નડિયાદની આ હોસ્પિટલમાં સારવાર વગર કોઈ પૈસા વગરનો દર્દી પાછો જતો નથી

ભારતના સંસ્કાર અને પરંપરા પ્રમાણે ઘર, કુટુંબ અને પરિવારના યોગક્ષેમ માટે સૌથી વધુ ત્યાગ અને ભોગ મહિલાઓ આપતી હોય છે. આજે પણ ભારતમાં કિડની દાતાઓની સંખ્યામાં ૭૦ ટકા દાતાઓ મહિલાઓ … Read More

error: Content is protected !!