કોઈ પણ બીઝનેસ બેકગ્રાઉન્ડ વગર આ છોકરીએ બનાવી ૨૬૦૦ કરોડની કંપની

કોઈ પણ પ્રકારના બેક ગ્રાઉન્ડ વગર કોઈ પણ બિઝનેસમાં ઉતરનાર લોકો માટે 30થી 35 વર્ષની ઉંમરનો ગાળો સ્ટ્રગલનો હોય છે. જોકે આ ભારતીય છોકરીએ તો આ ઉંમરમાં જ એક ખાસ … Read More

error: Content is protected !!