પિતૃપક્ષ : જાણો કઇ તિથિ પર કયા પિતૃઓનું શ્રાદ્ધ કરવું

ભાદરવા માસનાં વદપક્ષએ પિતૃને તૃપ્ત કરવા માટેનો સમય છે આ માટે તેને પિતૃપક્ષ કહે છે. પંદર દિવસનાં આ પક્ષમાં લોકો પોતાનાં પિતૃઓને જળ આપે છે તથા તેમની મૃત્યુતિથિ પર શ્રાદ્ધ … Read More

error: Content is protected !!