ઠંડીમાં મોજ કરાવી દે તેવા બાજરો મેથીના પુડલા કઈ રીતે બનાવશો?

આ પુડલા ખાસ શિયાળો કે ચોમાસામાં જ બને. ઠંડીમાં ખાવાની મજા છે. બાજરો મેથીના પુડલા બનાવવા જરૂરી સામગ્રી: બાજરાનો લોટ ચણાનો લોટ ઘઉંનો લોટ 1 મેથીની ભાજી બારીક સુધારેલ 4 … Read More

error: Content is protected !!