પ્રેમ એટલે શું ? – આટલી અદ્ભુત વ્યાખ્યા, દ્રષ્ટાંત સાથે ક્યારેય નહિ વાંચી હોય

વિદ્યાર્થીએ શિક્ષકને સવાલ કર્યો : પ્રેમ શું છે ? શિક્ષકે સવાલના જવાબમાં વિદ્યાર્થીને કહ્યું કે તું ઘઉંના ખેતરમાં જઈને ખેતરમાંનું સૌથી મોટું ડૂંડું લઈ આવ પરંતુ એક વાત યાદ રાખજે … Read More

error: Content is protected !!