પ્લેટફોર્મ – કોને ખબર ક્યાંથી કેવી રીતે અને કેવું મોટીવેશન મળે…

દાદર રેલવે સ્ટેશન!! દાદર રેલવે સ્ટેશન મુંબઈનાં પ્લેટફોર્મ પર સમીર ઉભો હતો. પ્લેટફોર્મ પર ચહલ પહલ હતી સવારનાં દસ વાગવા આવ્યાં હતાં. ગુજરાત તરફ થી આવતી ગાડી આવવાને હજુ કલાકેકની … Read More

error: Content is protected !!