મારે ફરી શાળાએ જવું છે – દરેક મોટા થયેલાની ઈચ્છા

મારે ફરી એકવાર શાળાએ જવું છે. દોડતાં જઈને મારી રોજની પાટલીયે બેસવું છે, અને પાટલી પર બેસવા એ મીઠા ઝગડા દોસ્તારો સાથે કરવા છે. રોજ સવારે ઊંચા અવાજે રાષ્ટ્રગીત ગાવું … Read More

error: Content is protected !!