ફૂટલો ઘડો – જીવનમાં હકાતારત્મ્ક વલણ શીખવતી લઘુકથા

કોઈએ મને લખીને પૂછ્યું હતું કે શું આત્મ-વિકાસ એ અંત વગરની તલાશ છે. તેને લખ્યું હતું, “આપણે શું હંમેશા મહેનત જ કરતુ રહેવાનું?” તેનો સંકેત એ હતો કે આપણે જો … Read More

error: Content is protected !!