પ્રજા પાસેથી વેરો લીધા વગર રાજ્ય ચલાવનાર રાજા એટલે ભગા બાપુ

“ભગા બાપુ”ના હુલામણા નામથી ઓળખાતા આ રાજવીએ એમના શાસનકાળ દરમ્યાન લોકકલ્યાણના એવા અદભૂત કામ કર્યા હતા જે આજની લોકશાહી કરતા એ સમયની રાજાશાહીને ગોંડલ રાજ્યની પ્રજા વધુ પસંદ કરે. સર … Read More

error: Content is protected !!