ભાદરવામાં શ્રાદ્ધ કેમ, પ્રસંગે આસોપાલવના તોરણ કેમ – ધર્મ સાથે વિજ્ઞાનની વાતો

ઋષિઓએ અને પૂર્વજોએ ઘણું વિચાર્યા પછી બધું અત્યારે છે એવું મૂક્યું હોય એવું લાગે છે… કેટલાક ઉદાહરણો…   ભાદરવામાં શ્રાદ્ધ   કાગડી ભાદરવામાં ઈંડા મૂકે અને સૌથી આળસુ પક્ષી કાગ … Read More

error: Content is protected !!