વાળંદના વાંકાં હોય તો કોથળીમાંથીય કરડે – કહેવત કથા અને સાથે ભાભાની મોજ

ગામડું ગામ.એમાં સીત્તેર વર્ષના એક ભાભા રહે.પણ ભાભાને અફિણનું જબરૂ બંધાણ હો ! અફિણ વીના ઘડીયે નો હાલે. બન્યું એવું કે એક વખત ભાભાને દસ-બાર દિ’થી અફિણ નો મળ્યું ! … Read More

error: Content is protected !!