૨૫૧ દીકરીઓ ના લગ્નનો તમામ ખર્ચ ઉપાડશે સુરતના મહેશભાઈ – સિલેકશન પ્રોસેસ વાંચવા જેવી છે

ગઈકાલે એક કાર્યક્રમમાં શ્રી મહેશભાઈ સવાણીને મળવાનું થયું. આ એ મહેશભાઈ સવાણી જે દર વર્ષે પિતા વગરની દીકરીઓને પરણાવે છે અને લગ્ન કરાવ્યા બાદ એક પિતા તરીકે દીકરીની બધી જવાબદારીઓ … Read More

error: Content is protected !!