૧૩ વર્ષનું બાળક જયારે દરેક માતા-પિતાના આ સૌથી ખરાબ સ્વભાવને સમજાવે ત્યારે ?

રાજકોટમાં એક ભાઈના ઘરે બેસીને અમે 4-5 જણા આજના માં-બાપની જવાબદારીઓ વિષે વાતો કરતા હતા. જેના ઘરે બેસીને વાતો કરતા હતા એમનો 13 વર્ષનો દીકરો દૂર બેઠો બેઠો વાતો સાંભળી … Read More

વૃદ્ધાશ્રમ ની વિરુદ્ધમાં – માંની સાથે પિતાની પણ તરફેણ માં વાંચવા જેવી વાતો

મહત્વપૂર્ણમ માતા પિતા ચ [ માતા અને પિતા બન્ને મહત્વ પૂર્ણ છે] “નારી તું નારાયણી” [અર્થાત નારી દેવી સ્વરૂપ છે] નો ડાઉટ. ” માં તે માં બીજા બધા વગડાના વા” … Read More

error: Content is protected !!