ઘરના દરવાજા સાથે જોડાયેલી અમુક પરંપરાઓ અને એની પાછળનું વિજ્ઞાન

ઘરના દરવાજે કોઈ ધાર્મિક ચિન્હો લગાવે છે, તોરણ લટકાવે છે, રંગોળી બનાવે વગેરે પરંપરાઓ વર્ષોથી ચાલી આવે છે અને આ બધાં જ ધાર્મિક રિવાજો ઘણાં શુભ માનવામાં આવે છે. આ … Read More

error: Content is protected !!