જ્યાં વિદેશથી પણ અભ્યાસ માટે આવે છે વિદ્યાર્થી – ગુજરાતના ગૌરવ સમાન છે આ યુનિવર્સીટી

ભારત દેશને ખેતી પ્રધાન દેશ ગણવામાં આવે છે. પણ હાલના સમયમાં ભારત પણ દુનિયામાં ગુંજતો થઈ ગયો છે. ગુજરાતની પ્રકૃતિ અને સંસ્કૃતિ જાણવા માટે વિદેશીઓ પણ ગુજરાતમાં આવી ચડે છે. … Read More

error: Content is protected !!