કચ્છનું આ ગામ વિદેશીઓનું મન પણ મોહી લે છે – રણોત્સવ હોય ત્યારે રોનક જ અલગ હોય છે

કચ્છના સફેદ રણમાં રણોત્સવ ચાલુ થવાનો છે. દેશભરમાંથી અને વિદેશમાંથી આવેલા પ્રવાસીઓ નવેમ્બરથી લઇને ફેબ્રુઆરી સુધી કચ્છની સંસ્કૃતિ અને કલા કારીગીરીને નિહાળવાના છે. એ વાતથી આપણે બધા જ માહિતગાર છીએ … Read More

error: Content is protected !!