કડવા વાળનું ઉંબાડીયું – ઉંધા માટલાનું ઊંધિયું – શિયાળા માટેની બેસ્ટ રેસીપી

ઉંબાડીયું એ વાપી-વલસાડ તરફની શિયાળામાં બનાવાતી ખાસ વાનગી છે. નવસારી થી છેક વાપી સુધી હાઈવે ઉપર આનાં સ્ટોલ લાગેલાં હોય છે, જ્યાં લોકો મનભર ઉંબાડીયું આરોગતાં જોવાં મળે છે. વાડી-ખેતરોમાં … Read More

error: Content is protected !!