લાજ – ખોટા અથઁધટન નુ આવરણ

આપણા સમાજમા હજુ પણ અમૂક જુના,નકામા,ખોટા રીવાજો છે.ગામડામા હજુ પણ,નવુ યુગલ પ્રભુતામાં પગલાં માંડે ત્યાજ બન્નેના મનમાં વિકરાળ પ્રશ્ન આગની જેમ પ્રગટ થાય અને આ આગ એટલે લાજ. મનેતો એ … Read More

error: Content is protected !!