લોભને થોભ ના હોય…. શેર બજાર કે ચોર બજાર?

ડુંગરની તળેટીમાં એક રળિયામણું ગામ. આજુબાજુના ગામો વચ્ચે આવેલું આ ગામ શાંતિવાળું અને સંતોષી. લોકો ડુંગરમાં જાય અને ખાધખોરાકી માટેનું એકઠું કરી લાવે.. કોઈ જાતનું દુઃખ નહીં.. ખાઈ પી ને … Read More

error: Content is protected !!