વડોદરામાં આ અપંગ રીક્ષાચાલક મુસાફરોને બેસાડે તો છે પણ ભાડુ નથી લેતા..

વડોદરા જીએનએફસીની બહાર કેટલાક મુસાફરો વડોદરા શહેરમાં જવા માટે બસની રાહ જોઇને ઉભા હતા. એક રીક્ષાવાળા ભાઇ પોતાનો ઓટોરીક્ષા લઇને આવ્યા અને જ્યાં આ અજાણ્યા મુસાફરો ઉભા હતા ત્યાં રીક્ષા … Read More

error: Content is protected !!