હંસલી નો પતિ ઉલ્લુ કે હંસલો – આંખ આડા કાન વિષેની અદ્ભુત દ્રષ્ટાંત કથા

એકવાર માનસરોવરનું એક હંસ અને હંસલીનું જોડું ઉડતા ઉડતા બહું જ દુર નિકળી ગયુ અને કોઇ સાવ ઉજ્જડ અને વેરાન પ્રદેશમાં આવી ગયું. માનસરોવરના પ્રાકૃતિક વાતાવરણમાં રહેવા ટેવાયેલા આ જોડાના … Read More

error: Content is protected !!