વિદ્યા વિનયથી શોભે છે – સમજવા જેવી વાત

આજે ગંગા નદી પાર કરવા માટે ઘણાં લોકો એક નાવમાં બેઠા. બધાં યાત્રીઓ સાથે નાવ સામેના કિનારા તરફ ધીરે-ધીરે આગળ વધી રહી હતી. નાવમાં એક બુદ્ધિશાળી પંડિતજી પણ બેઠા હતાં. … Read More

error: Content is protected !!