“અને પંખી શિક્ષીત થયું” – દરેક માં-બાપે વાંચવા જેવી અદ્ભુત કટાક્ષ કથા

એક પંખી, સાવ ગમાર. આખો દિવસ ઉડાઉડ, નવા નવા ફળની શોધ, ઉંચે ગગનમાં ઉડવું ને ભૂખ લાગે તો ખાવું. આવો એનો ધંધો! રાજ્યના રાજાને લાગ્યું, “અરે! આ તો કઈ પંખી … Read More

error: Content is protected !!