ટહુકો અને તડાકો – જયારે વાત શિષ્ટાચાર ની હોય

વોર્ડની બહાર સંબંધી સાથે ઉભેલા રાઘવનું ધ્યાન, સંબંધીની વાતો કરતા વધારે, બાજુમાં આવેલા ઓપરેશન થિએટર પર હતું.. સામાન્ય રીતે સરકારી હોસ્પીટલના વોર્ડ કે ઓ.ટી. આસપાસની લોબી મહદઅંશે રેલ્વે સ્ટેશનના અનરિઝર્વડ … Read More

error: Content is protected !!