શીતળા સાતમ નું મહત્વ, પૌરાણિક કથા અને માન્યતા – જરૂર વાંચો

રાંધણ છઠ આવે એટલે ગામની સ્ત્રીઓ દિવસ આખો રાંધી લે અથવા મોટું કુટુંબ હોય તો આગળના દિવસ રાતેથી ચાલુ કરી દે અને રાંધણ છઠના દિવસે રાત પડે એ પહેલાં ચુલો … Read More

error: Content is protected !!