ધીરુભાઈ અંબાણીના બારે માસ સફળતા અપાવે એવા ૧૨ મેજિક સુત્રો

ધીરુભાઈ અંબાણીના પ્રખ્યાત સુવાક્યો મોટું વિચારો, ઝડપથી વિચારો, દુરંદેશી કેળવો. વિચારો પર કોઈનો એકાધિકાર નથી. આપણા સ્વપ્ન મોટા હોવા જોઈએ, મહત્વાકાંક્ષાઓ ઉંચી હોવી જોઈએ,આપણી પ્રતિબદ્ધતા ઊંડી હોવી જોઈએ અને આપણા … Read More

error: Content is protected !!