અમદાવાદના આ વોકિંગમેન (વીર ચાલવાવાળા) વિષે જાણીને ગર્વ થશે

અમદાવાદના સબળસિંહ વાળા વીર ચાલવાવાળા છે. અત્યાર સુધી તેઓ ત્રણ લાખથી વધુ કિમી ચાલી ચૂક્યા છે. ચાલવું એ તેમના માટે બે પગનો નહીં, ડાબા હાથનો ખેલ છે. આજ કાલ લોકોને … Read More

error: Content is protected !!