આ રીતે બનાવો ચટાકેદાર સેવ ટમેટાનું શાક ?

સેવ ટમેટાનું શાકઃ રોડ સાઈડ ઢાબુ હોય કે મોંઘામાં મોંઘી હોટેલ, ગુજરાતમાં કોઈપણ હોટેલના મેન્યુમાં સેવ ટમેટાના શાકને અવશ્ય સ્થાન મળે. અને કેમ નહિ? આ શાકનો ટેસ્ટ જ એવો ચટપટો … Read More

error: Content is protected !!