પિતૃકૃપા મેળવવાનો ઉતમ દિવસ એટલે સોમવતી અમાસ – વાંચો મહત્વ અને પૂજનની રીત

અમાસ એટલે અમાવસ્યા….”અમ” એટલે સાથે અને “વસ્યા” એટલે વસનાર. સાથે વસનાર. આ દિવસે સુર્ય અને ચન્દ્ર સાથે વસે છે. અમાસ ક્યાં વારે આવે છે, તે મુજબ તેની ઓળખ પણ થતી … Read More

error: Content is protected !!