એક સ્ત્રીને શું જોઈતું હોય છે ? એક વખત ધ્યાન દઈને વાંચજો અને વિચારજો

રાજા હર્ષવર્ધન યુધ્ધમાં હારી ગયો. તેને હાથકડીઓ પહેરાવીને પાડોશી રાજાની સામે હાજર કરવામાં આવ્યો. પાડોશી દેશનો રાજા પોતાની જીતથી ખુશ હતો એટલે તે રાજાએ હર્ષવર્ધનની સામે એક પ્રસ્તાવ રાખ્યો.. “જો … Read More

error: Content is protected !!