લોલિયાણાનો મિનારો જેનો સાક્ષી છે એવા ભાઈ-બહેનના અમર પ્રેમની વાત

ભાવનગર જીલ્લો.વલ્લભીપુર પરગણું.ઝાંઝરી પે’રેલી કન્યા જેવી રૂપકડી રંઘોળી નદી. નદીને કાંઠે પંખીના માળા જેવું પીપરાળી ગામ. ગામમાં સૈયદનું હવેલી જેવું ઘર.. ઘરમાં ભાઈ-બહેન બે જ જણ.નામ ગોરામીયા અને ગોરાંબાનું.. માં-બાપ … Read More

error: Content is protected !!