શું આપણે સ્વતંત્રતા નો ખોટો ઉપયોગ કરીએ છીએ – દેશનો બાયોલોજીકલ વેસ્ટ

નાનપણમાં અમુક ફિલ્મો જોઇ હતી જેમાં મજા પડી જાય એવા સીન્સ આવે. અપરાધીઓની ગેંગના હાથે મિત્રની હત્યાથી ગમગીન હીરો માઉથઓર્ગન વગાડતો હોય અને ક્રોધમાં આવી વેર લેવાનું પ્રણ લે અને … Read More

error: Content is protected !!