જયારે પિતાની જમીન બચાવવા દીકરી શાહુકારની શરત માની લે છે – હકારાત્મક વલણ સમજાવતી વાર્તા

એક ગરીબ ખેડૂતે નગરના શાહુકાર પાસેથી મોટી રકમ વ્યાજ પર લીધેલી હતી. એક દિવસ શાહુકારે ખોડૂતને બોલાવીને કહ્યું, “મને મારી રકમની જરૂર છે માટે બધી જ રકમ વ્યાજ સહિત એક … Read More

error: Content is protected !!