શિવલિંગ એ સામાન્ય પત્થરથી કઈ રીતે જુદો પડે છે?, શું છે આખરે શિવ તત્ત્વ શિવલિંગમાં….??

શિવલિંગ એ સામાન્ય પત્થરથી કઈ રીતે જુદો પડે છે?. શું માત્ર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવાથી જ એ પત્થર પત્થર ન રહેતા એક દેહધારી બની જાય છે. શું તે શિવલિંગમાં એવું કોઈ … Read More

error: Content is protected !!